Essential thrombocythemia – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology